Privatumo politika

Ši politika numato pagrindinius privatumo apsaugos ir asmens duomenų tvarkymo principus, taisykles ir praktiką, kurią taiko Bendra Lietuvos ir Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „VTeX“ (VTeX) apskritai ir savo tinklalapyje https://www.vtexinvesticijos.lt konkrečiai.

Bendrosios sąvokos ir apibrėžtys

Šioje politikoje naudojamos sąvokos:

 • Slapukastai nedidelė tekstinė rinkmena, kurią naršyklė išsaugo lankytojo kompiuteryje, kai jis lankosi tinklalapyje.  Tai – pranešimas, kurį žiniatinklio naršyklei pateikia žiniatinklio serveris ir kuris yra išsiunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo puslapio iš serverio.
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
 • Tinklalapis – tai „VTeX“ tinklalapis https://www.vtexinvesticijos.lt, kuriam yra taikoma ši politika.

Kitos sąvokos ir apibrėžtys, naudojamos šioje politikoje, turi tokias pačias reikšmes kaip ir tarptautiniame standarte ISO/IEC 27000 „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Apžvalga ir žodynas“.

„VTeX“ tvarko asmens duomenis duomenų subjekto atžvilgiu teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Asmens duomenys yra renkami tik nurodytais, aiškiai įvardytais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir atnaujinami bei laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

„VTeX“ taiko tinkamas technines ir organizacines kontrolės priemones tam, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto duomenų tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Pagrindiniai „VTeX“ kontaktiniai duomenys:

Įmonės kodas: 210012070
Adresas: Mokslininkų g. 2A
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
Pašto kodas: LT-08412
El. pašto adresas: vtex@vtex.lt
Telefonas: +370 5 2729 615

Duomenų subjekto teisės

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę žinoti, kad jo (jos) asmens duomenys yra tvarkomi, būti informuotas apie tai, kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, prašyti ištaisyti ar sunaikinti jo (jos) asmens duomenis, išskyrus duomenų saugojimą, kai duomenys yra tvarkomi pažeidžiant BDAR ar taikytinų nacionalinių privatumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko „VTeX“ ir kartą per metus nemokamai gauti informaciją apie jo (jos) asmens duomenų, kurie yra renkami, šaltinį ir rūšį, asmens duomenų tvarkymo tikslą ir duomenų gavėjus, kuriems duomenys yra atskleidžiami arba buvo atskleisti, ir kitą informaciją pagal BDAR 15 straipsnį.

Asmuo turi patvirtinti savo tapatybę, pateikdamas tapatybės dokumentą, arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia patikimai identifikuoti asmenį, arba kitais įstatymų numatytais būdais.

„VTeX“ atsako ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo gavimo dienos  ir pateikia prašomus duomenis arba pagrindžia atsisakymą patenkinti duomenų subjekto prašymą. Esant duomenų subjekto prašymui, tokie duomenys pateikiami raštu.

Jei duomenų subjektas pastebi, kad jo (jos) asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis arba ji privalo susisiekti su „VTeX“ (raštu, el. paštu, per tinklalapius ar bet kokia kita forma). Tada bendrovė patikrina tokius duomenis ir nedelsiant ištaiso neteisingus, neišsamius ir netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą.  Bendrovė gali saugoti tokių duomenų archyvines kopijas, jei tai yra būtina sutartiniams įsipareigojimams duomenų subjektui įvykdyti ir (arba) jei to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus (apskaitos, elektroninių nusikaltimų tyrimo tikslais ir t. t.).

Nenumatytomis aplinkybėmis „VTeX“ turi teisę atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teises tik pagal BDAR reikalavimus ar taikytinus nacionalinius įstatymus.

Asmuo gali apskųsti bet kokius „VTeX“ kaip duomenų valdytojo ir (arba) tvarkytojo veiksmus bet kokiai kompetentingai priežiūros institucijai pagal BDAR 77 ir 79 straipsnius.

Tinklalapyje renkami ir saugomi asmens duomenys

„VTeX“ renka šiuos duomenis Tinklalapyje:

 • Kiekvieno puslapio Tinklalapyje aplankymo metu fiksuojamas lankytojo įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, puslapio adresas, apsilankymo data ir laikas. Šie duomenys yra naudojami tik klaidų taisymui gedimų ar sutrikimų atveju, taip pat siekiant užkirsti kelią arba ištirti kibernetines atakas ar kitokius neteisėto naudojimosi Tinklalapiu atvejus.

Slapukai

Lankytojo tinklalapyje gali būti patalpinti slapukai tam, kad pagerintų naudotojo patirtį. Slapukų naudojimas yra pramonės standartas. Tinklalapyje yra naudojami šie slapukai:

 

Slapuko rūšis Slapuko pavadinimas Slapuko ir kitos informacijos tikslas
Nuolatinis qtrans_front_language Šio slapuko tikslas yra įsiminti Tinklalapio kalbą, kurią pasirinko naudotojas.

Šio slapuko galiojimas pasibaigia po 1 metų.

 

Veiksmai, kuriuos turėtų atlikti lankytojai, nepageidaujantys gauti slapukų:

 • Naršyklės gamintojai pateikia pagalbos puslapius, susijusius su slapukų valdymu jų produktuose. Daugiau informacijos rasite toliau:
  Google Chrome
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Safari (Desktop)
 • Kitų naršyklių atveju lankytojai turėtų patikrinti nurodymus savo naršyklės pagalbos meniu, nes kiekviena naršyklė yra skirtinga.

Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į išorinius tinklalapius arba žiniatinklio tarnybas. Lankytojui išėjus iš Tinklalapio į trečiosios šalies tinklalapį ar žiniatinklio tarnybą, „VTeX“ negali užtikrinti ar kitaip kontroliuoti lankytojo apsaugos ir privatumo. Raginame peržiūrėti šių tinklalapių ir tarnybų privatumo politikas.